Izdvajamo iz naše ponude

OČIMA PSIHIJATRA

Autor: Dušan Kecmanović


Izdavač: Clio

Žanr: Psihologija

ISBN: 9788671023771

Format: 16,5x22,5

Broj strana: 196

Povez: Broš

Pismo: Latinica

Godina izdavanja: 2010

Cena: 1080,00 RSD

Opis

Vi­še­de­ce­nij­sko kli­nič­ko is­ku­stvo, iz­u­zet­na eru­di­ci­ja i uvid u naj­ak­tu­el­ni­je tren­do­ve svet­ske psi­hi­ja­tri­je svr­sta­va­ju pro­fe­so­ra Kec­ma­no­vi­ća me­đu one auto­re ko­ji naj­pre­ci­zni­je mo­gu da opi­šu svet i dru­štvo vi­đe­ne oči­ma psi­hi­ja­tra. Ži­vo­ti ise­lje­ni­ka, psi­ho­lo­ška su­šti­na na­ci­o­na­li­zma i uti­caj ko­ji on vr­ši na ži­vo­te sa­vre­me­nih lju­di, smi­sao du­šev­ne pat­nje ... te­me su ove ret­ke i hra­bre knji­ge. Njen naj­ve­ći deo po­sve­ćen iskon­skim pi­ta­nji­ma psi­hi­ja­tri­je: da li lu­di­lo po­sto­ji; ka­ko ga tre­ba de­fi­ni­sa­ti; da li sa­vre­me­ni pri­stu­pi do­no­se pro­gres u od­no­su na one stan­dard­ne; šta je men­tal­no zdra­vlje ... Kec­ma­no­vi­ćev na­čin iz­la­ga­nja po­vre­me­no je li­čan, u ne­kim seg­men­ti­ma čak su­bjek­ti­van. Iz te po­zi­ci­je pro­iz­la­zi i po­le­mič­ki ton, i upo­zo­re­nja ak­te­ri­ma no­vih pri­stu­pa psi­hi­ja­tri­ji, što bi mo­glo da po­kre­ne di­ja­log iz­me­đu naj­plod­ni­jeg auto­ra na­še psi­hi­ja­tri­je i onih ko­ji po­ku­ša­va­ju da re­for­mi­šu si­stem za­šti­te men­tal­nog zdra­vlja u Sr­bi­ji.


Komentari (0)

Molimo vas da se ulogujete ili registrujete da biste mogli da šaljete komentare


Knjige ovog autora


Cena: 1080,00

Cena: 1296,00


Knjige iz ove kategorije


Cena: 1210,00


Knjige ovog izdavača


Cena: 1620,00

Cena: 2484,00


Poslednje pogledane knjige

Cena: 1080,00

Baner
26.
Feb

PROBLEMI KOJE SMO UOČILI U RADU SAJTA

 Na samom početku rada sajta uočili smo određene probleme u...

Pročitaj ceo tekst

21.
Feb

POTRAŽIĆEMO ZA VAS BILO KOJI NASLOV

  Za sve koje nisu uspeli da pronađu  odredj...

Pročitaj ceo tekst

14.
Feb

Popusti

U vremenu promotivno-eksperimentalnog rada naše internet knj...

Pročitaj ceo tekst

14.
Feb

AKCIJE

Na akcije se nalaze knjige: "Kreativnog centra", "Ad...

Pročitaj ceo tekst

14.
Feb

POPUST OD 10% NA SVE KUPOVINE

U toku promotivnog perioda, od 14. februara do 15. marta, u interne...

Pročitaj ceo tekst